Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 4 Homework Leiden en Noordwijk

Algemeen
De huiswerkbegeleiding heeft op maandag tot en met vrijdag plaats bij 4 Homework op het Utrechts Jaagpad 1 in Leiden of in de Muze, Wantveld 2 in Noordwijk.

De aanmelding voor huiswerkbegeleiding, bijles of individuele begeleiding vindt plaats door middel van het
volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of via het online inschrijfformulier. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van bovengenoemde formulieren.

Bij inschrijving voor huiswerkbegeleiding verbindt men zich voor tenminste twee maanden en voor het volledige cursusgeld daarvoor. Een maand is een kalendermaand, begint op de eerste van die maand en dient volledig voldaan te worden.

De opzegtermijn voor huiswerk-, individuele begeleiding en bijles bedraagt één maand. Opzeggen dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, minimaal één kalendermaand van tevoren, te rekenen vanaf de eerste van de maand. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Bijlessen en individuele begeleiding worden in de regel voor langere tijd en op vaste tijdstippen per week afgesproken. Het minimum is één uur per week. In overleg met de begeleider en coördinator kan hiervan worden afgeweken.

Voor de begeleiding (zowel huiswerkbegeleiding als individueel) geldt een wederzijdse proeftijd van veertien dagen. Alleen in deze periode kan de begeleiding zonder opzegtermijn worden opgezegd.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de 4 Homework voor huiswerkbegeleiding gesloten. In overleg vinden bijlessen en individuele begeleiding wel plaats.

Financieel
Betaling geschiedt achteraf en een keer per maand, waarvoor 4 Homework een rekening met tijdsregistratie stuurt. Eventuele bezwaren tegen deze rekening dienen binnen vijf werkdagen kenbaar worden gemaakt.

Een jaar heeft 10 perioden van gemiddeld 4 weken. Het tarief van de huiswerkbegeleiding is een jaartarief verdeeld in 10 gelijke betalingstermijnen van september tot en met juni van het volgend kalenderjaar. Gedurende de schoolvakanties wordt geen begeleiding gegeven. Bij de opstelling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, zoals die voor het voortgezet en basisonderwijs in deze regio gelden. Hierbij is uitgegaan van een schooljaar met 40 weken van 5 dagen. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief.

Bij aanmelding wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit geldt niet voor leerlingen die in het voorgaande schooljaar ook al door 4 Homework zijn begeleid. Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 50,-. Het inschrijfgeld is voor de feitelijke inschrijving en registratie, maar bevat ook minimaal 12 maanden gebruik van het studievolgsysteem HOMi.

Zie voor actuele tarieven altijd: https://www.4homework.nl/info/tarieven. Minimaal eens per 5 jaar worden de tarieven automatisch aangepast.  

De leerling(e) betaalt altijd voor het aantal dagen dat is afgesproken in de overeenkomst, dus ook wanneer de leerling, met welke reden dan ook, niet is geweest of heeft kunnen komen. Ruilen of inhalen van dagen is mogelijk, alleen indien er plaats is. Dit altijd in overleg met 4 Homework.

Als de begeleiding door 4 Homework wordt afgezegd (hoewel bij afwezigheid van begeleiders naar vervanging wordt gezocht), wordt die dag niet in rekening gebracht.

Het afzeggen van een afspraak voor bijles of individuele begeleiding door een leerling(e) dient uiterlijk 48 uur van tevoren te geschieden, anders wordt het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht.

Indien voor een dienst niet, of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde rente en administratiekosten voor rekening van de leerling(e). Vorderingen op deze gelden worden door ons te allen tijde uitbesteed.


Inhoudelijk
Leerlingen bezoeken de huiswerkklas één, twee, drie, vier of vijf keer per week en drie uur per keer.

4 Homework gaat met de aan haar toevertrouwde leerlingen en hun ouders een inspanningsverplichting aan.
4 Homework doet haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar geeft geen garanties met betrekking tot schoolresultaten.

4 Homework houdt een digitaal studievolgsysteem bij van de huiswerkbegeleiding en/of individuele begeleiding en zal de ouders gevraagd en ongevraagd regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken en de vorderingen met betrekking tot de begeleiding van hun kind.

4 Homework sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor het zoekraken, ontvreemden of beschadigen van eigendommen van de leerlingen op leslocaties.

Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de cursus verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur van 4 Homework, mevrouw E.P.M. van ‘t Noordende.

Leerlingen zijn automatisch uitgeschreven per einde schooljaar of anders uiterlijk per 1 juli, daar er tijdens de maanden juli en augustus geen les wordt gegeven. Voor een nieuwe jaar dient men zich opnieuw op te geven.


Huisregels huiswerkbegeleiding en bijles van 4 Homework Leiden en Noordwijk

De begeleiders en leerlingen voelen zich samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer in de huiswerkklas, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt en waarin geconcentreerd kan worden gewerkt.

De huiswerkklas is geopend tussen 14.00 uur en 18.00 uur. De leerling komt in de regel drie uur per keer, tenzij anders wordt overeengekomen. In principe mogen leerlingen niet eerder naar huis wanneer zij aangeven “klaar” te zijn, tenzij de ouders hier in een incidenteel geval toestemming voor hebben geven. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk. Het is daarom belangrijk dat de leerling voldoende huis-/schoolwerk meeneemt, zodat hij/zij vooruit kan werken. Leerlingen mogen alleen eerder weg of zich afmelden met toestemming van de ouders.

Tijdens de pauze, die voor de huiswerkklas in principe zal plaatsvinden tussen 16:30 en 16:45 uur, mogen de leerlingen het pand niet verlaten.

4 Homework noteert de telefoonnummers (thuis, mobiel) van de leerlingen en belt wanneer de leerling zonder bericht van de ouders niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip. Bij het niet beantwoorden van de telefoon door de leerling(e) zal er gebeld worden naar de bij ons bekende mobiele nummers van de ouders. Indien deze ook niet beantwoord worden zal er een voicemailbericht worden achtergelaten. Elke afwezigheid zal worden genoteerd in het digitale logboek op StudyAssist.

Op het moment dat de leerling later is dan van hem of haar verwacht wordt laat de leerling, dan wel de ouders, dit telefonisch weten.

Mobiele telefoons, iPod, mp-3 spelers en andere geluidsapparatuur worden in de huiswerkklas niet gebruikt.

Tijdens het verblijf bij 4 Homework mag niet binnen, noch buiten gerookt worden.

In de huiswerkklas staat de leerlingen ten behoeve van hun huis- en schoolwerk een aantal computers met internetverbinding en een printer/copier ter beschikking. Het gebruik hiervan gebeurt in overleg met, en onder toezicht van de begeleiders.


dinsdag 26 januari 2021

Disclaimer - Algemene voorwaarden - Webdevelopment: Studio Projectie B.V. - © 2021 - 4Homework alle rechten voorbehouden Inloggen HOMi